Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

Totožnost a kontaktní údaje správce
- Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Nordic Stage s.r.o., se sídlem
Za lesíkem 605, 107 00 Praha 10 - Dubeč, IČ: 24187666, zapsaná v obchodním rejstříku ve-deném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78020.
- Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Netlucká 632, 107 00 Praha 10 - Dubeč, adresa elektronické počta bykov.evgeny@gmail.com , telefon +420 602 461 957.
- Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů
- Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parla-mentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních úda-jů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení").
Účel zpracování osobních údajů
- Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či pro-vedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
- Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů
- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
Další příjemci osobních údajů
- Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta, Raiffeisen bank.
- Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů
- Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
- Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je po-rušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.